Thai Aroy Garden – F&B

Đối với lĩnh vực thực phẩm và đồ uống (Nhà hàng, Đồ uống, v.v.), quản lý thành công trên thị trường kỹ thuật số gặp nhiều khó khăn hơn vì họ cung cấp dịch vụ tại chỗ. Nhận thức được vấn đề này, đội ngũ của Willgroup đã đề xuất nhiều nội dung hấp dẫn người dùng ngoài các phiếu giảm giá và nghiên cứu để đảm bảo sự cân bằng nguồn người dùng từ các nguồn kỹ thuật số.

4 Anh1 Anh2 Anh3 Anh4 Anh5  Anh7 Anh8 1 Anh9 1