BRANDING STRATEGY

Chúng tôi đã cải tiến nhận diện thương hiệu. Chúng tôi công bố bộ nhận diện thương hiệu và hình ảnh thương hiệu mới nhằm truyền bá mục tiêu mới của các thương hiệu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đồng hành cùng các thương hiệu xây dựng lại bộ kim chỉ nam thương hiệu của mình.

2 1

3 1

4

4 1

5

Just 3 rounds

New Brand Guideline

1 round in 3 days

Ideation

100%

Client Usage